Maharashtra State Psychiatric Society Conference, Shirdi