IMPUROSE-A 10/20

Rosuvastatin 10/20 + Aspirin 75 mg Capsules